שידורחי
אמונה ושמחה מסביב לשעון
האזנה לערוץ 2000 מסר לאולפן לוח שידורים

מאמרים - תפילה לימי החנוכה

מאת: חווה שמילוביץ  |  פורסם ב: 11.12.2018 / 22:55:36

תפילה לימי החנוכה

"אור האורות"- עזרני להדליק נר חנוכה בשמחה עצומה ובכוונה פשוטה ראויה,  בכל ברכה וברכה אכניס בדעתי, בליבי ובמחשבתי שמחה עצומה באלוקותך יתברך שמך- על עוצם הנס שנעשה בימים האלו בבית המקדש בפך של השמן, ובברכת "שעשה ניסים לאבותינו" אתן הודאה עצומה ושבח גדול לך יוצרי ובוראי על כלליות כל הניסים והישועות הגדולות שעשית עם אבותינו בימים אלו, ועזריני ממש לצייר במחשבתי כאילו עשית עימי ממש הישועות והניסים בימים ההם, עזור לי לקבל אמונה מעל הטבע ע"י התבוננות על הנס הגדול שעשית מעל הטבע- לתת אלפים ורבבות מבני היונים בידי חמשת בני חשמונאי, והראת מגבורותיך, ברחמיך הגדולים עלינו עם קדוש, ומתוך כך עזריני להתחזק כי לא תיטוש את עמך בעבור שמך הגדול.

'עזריני להרבות בצדקה בימים אלו כי נתינת צדקה בימים אלו מסוגלים מאוד לתיקון פגמי הנפש ובייחוד צדקה ללומדי התורה – להחזיקם.
'עזור לי להתחבר פנימה לעומק נשמתי הטהורה- לאמנה שבתוכי – ללב היהודי- לאש הפנימית שבוערת ללא הפסקה בגעגועים אליך השם.
'אור האורות, אתה מקור האור, הטוב, והחסד בחיי אור האורות, אנא הדלק את נשמתי שהיא בחינת "נר השם נשמת אדם" שנשמתי היא הנר שלך, ואם הנר הזה כבוי אנא הדלק אותו – אנא תדליק את נשמתי  הרי אורך הוא עצום ואינסופי, ואתה מצמצם את אורך על מנת להגיע אליי ולהדליק את נשמתי- עם האמנה הקדושה וטוהר, עם אהבה עצומה ללא תנאי, וכשאתה מדליק את נשמתי, נשמתי בוערת אליך בכיסופים וגעגועים שהעולם הזה לא מספיק לנשמה, והיא כוספת להתקרב אליך מתוך כל דבר שעובר עליי.
 
'אני מאמינה באמנה שלמה שאתה הקב"ה האצלת, יצרת ובראת כל העולמות כולם וגם את נשמתי, עזריני להתחבר לאמונה שאתה מנהיג את כולנו ברצונך, שאתה בראת את מציאות העולמות, כל מיני כוחות וגבורות ונפלאות שבראת, והכול בראת לכבודך, ולענג להיטיב ולהתחסד עם ברואיך.

אני מאמינה באמנה שלמה שאין מקום וזמן בחיי שפנוי ממך ח"ו אלא שמלא כל הארץ כבודך שאתה ממלא את כל העולם, ומקיים את כל העולם וסובב את כל העולם ומחייה ומהווה את כל הברואים והנמצאים בשפעך הקדוש בכל שעה ובכל רגע, וכל העולמות העליונים והתחתונים עד הבריה הקטנה שבקטנים כולם מושגחים מאיתך ית' בהשגחה פרטית ואתה זן ומפרנס ומחייה את כל הברואים העליונים והתחתונים, ואתה בעל הטוב ובעל החסד ובעל הרחמים האמיתי, וכל דרכיך וכל מעשיך טובים וקדושים ואמיתיים המה, וכל מה שקורה איתי בפרטי פרטיות, נובע מרחמיך עליי ומרצונך בקרבתי אליך-אנא שאהפוך כל ירידה בחיי לעליה גדולה וקרבה עצומה אליך,ממש כשם שגלות יון היתה ירידה לצורך עליה, כי מתוך מציאות קשה זו התגלה אור מצוות חג החנוכה.

אנא עזור לי להאמין שכל המקרים שקורים מדומם צומח חי ומדבר- הכל מושגח מאיתך ואין אף נברא בעולם שיוכל לצער או להיטיב או לעשות איזה תנועה קטנה בלי כוחך ורצונך, כי הכל מושגח מבעל הרצון המנהג עולמו בחסד וברחמים.

'מוסיף והולך-עזרני להיות מוסיפה והולכת, לראות נקודות האור בחיי ולתת לנשמתי להאיר בתוכי יותר, להקשיב לאש הפנימית שבתוכי ולדעת שבאמת צפונים לי ישועות וניסים מעל הטבע, וכל אשר אני זקוקה אתה בודאי תיתן לי.עזרני ממש מיום ליום להוסיף קדושה על נשמתי, לחבר עוד ועוד את עצמי אליך אבי, להרגיש איך שכל  יום שעובר אני לומדת ומשתפרת ומשתבחת עוד ועוד.

'נס חנוכה היה נס הנשמה בחג החנוכה ניצלה תורתינו הקדושה, ואז יש מצווה להודות ולהלל ולשמח בזה את נשמתי, עזריני להיות כחשמונאים לעורר איתערותא דלתתא למסור נפשי למען כבודך תתברך ותורתך ובזכות זה יבוער הרע מקירבי. כשם שעשית לחשמונאים, עזריני ללמוד מהחשמונאים, לרצות ולקיים את מצוותיך בהידור על אף שאיני חייבת כי בכוח רצונם החזק על אף שלא היו מחוייבים בזאת רצו להדליק את החנוכיה בשמן זית טהור ובהידור על פתילות עבות, וכל שאיפתם היתה לעשות נחת רוח לך אבינו שבשמים ולכן עשית להם את הנס הגדול, ואותה חיבה יתרה שחיבבת את החשמונאים ואותו אור ניסי שנתגלה בימים ההם מתגלה גם בזמן הזה מדי שנה בשנה.

אני חפצה להתעלות בעבודתך ולחוש הארה מאור של מעלה עד שזכות זו פתוחה בימי החנוכה גם לבעלי נפש נמוכה, כי סגולת נר חנוכה שמתחלת למטה מעשרה טפחים במקומות הנמוכים, ומגיעה למעלה ראש, אז בכוח חנוכה זכה את נשמתי לקלוט קרן אור מאור התורה, ומעט מין האור דוחה הרבה מין החושך, מעט מאור חנוכה יאיר וידחה הרבה חושך פנימי עד שאגיע למוסיף והולך שאוסיף כל יום לעשות טוב – להוסיף במצוות ומעשים טובים ואז הרע מעצמו יתבטל ממני.

על כן עזריני לנצל את הזמן הקדוש הזה ולשבת לפני הנרות כל עוד הם דולקים ופתח את פי שאוכל לפרש שיחתי אליך, ועזריני לבקש ממך ולספר לפניך את כל ליבי בתמימות ובפשיטות גמורה כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו, ועזריני לתת לך תודה והודאה על כל החסד שעשית עמי מיום היותי על האדמה עד היום הזה, להודות על כל המצוות שעשיתי, על התורה שלמדתי, על כל החסדים שתרמתי מעצמי, להודות על נס הגוף ועל כל אבריו, להודות על האנשים שנמצאים בעולמי שדרכם אני מתקרבת אליך, ועל ידי ההודיה יתרחב ליבי ודעתי לבקש ולהפציר בקשות הרבה עד שתתן לי את כל הישועות-שלום בית, נחת מהילדים, להשיג את האור הרוחני של התורה, ולהיפקד בזרע של קיימא, ולפרנסה בהרחבה ובשפע רב - השם יתברך, שומע תפילות שמע תפילתי, שאזכה לפעול על ידה כל מיני ישועות וחסדים בתוך כלל נשמות ישראל, אמן כן יהי רצון. (נר לצדיק)

'מקור האור והחסד, תכלית הבריאה היא שיראו את אורך ית' המאיר בתוך הבריאה באספקלריה המאירה. שהרי האור הראשון שבראת לא היה אור גשמי כי אם אור אלוקותך ית' שאדם רואה בו מסוף העולם ועד סופו אנא זכיני לראות שכל העולם כולו אלוקותך ואין עוד מלבדך, וכל הבריאה היא מכוחך ית' ואתה מחיה את כולם, אנא הציליני מלראות את העולם הזה כעלמא דפרודה (עולם הפירוד) שכל הדברים בעולם נפרדים, אלא תן לי ראיה לראות הכול כאחד מכוחך העליון המחיה את אולם, ושוב לא יהיה מקום בחיי של תוהו ובהו וחושך, כי זו היתה עיקר מלחמתם של היונים, שהחשיכו עיני ישראל בגזירותיהן, כי ידעו כי אין קיום לעמנו רק ע"י אור אלוקותך ית', ועם אור זה אין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בנו.

'מצוות קידוש החודש-היונים רצו לבטל מאיתנו את מצוות קידוש החודש - שכל מצווה זו מורה על האמנה, לכן עזור לי להתחזק בימים אלו דווקא באמנה בחידוש העולם,אמונה שכל רגע אתה ממש בורא מחדש את הבריאה ואותי בתוכה מחדש כך שאין הטבע מהווה מגבלה ומה שחלף והיה לא בהכרח ימשיך לעתיד,עזור לי להאמין שכל רגע את בורא אותי מחדש עד שהאמונה זו תאיר נפשי רוחי ונשמתי, תן בי אמנה טהורה ובהירה-שאראה את השגחתך על כל פרט, עד שארגיש שאתה הקב"ה איתי בחשכה כאורה, אותה עומד עליי ורואה במעשיי, אז גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירע רע כי אתה עמדי, וגם כי 'מילה-אשב חושך השם אור לי, שע"י האמנה אזכה להארת הדעת באור האלוקות.

ורצו היונים לבטל את מצוות המילה שמילה מורה על חיי קדושה שהם המאירים את הדעת בעם ישראל אנא עזריני לשבור את קליפת יון- ע"י שאקדש את עצמי ואז יפתחו בפני שערי הארת הדעת.

'שבת-ורצו לבטל מאיתנו את השבת הקדושה - כי שבת היא מקור האור ומבורכת באור שאז מאיר ביהודי אור אלוקותך ית' כנגדם עזריני להתחזק מאוד בשמירת השבת במחשבתי, דיבורי ומעשי כל שאוכל לקבל את אור השבת לתוך תוכי.
'מקום ההדלקה למטה מ-10 טפחים "תאיר ארץ מכבודך"- האר בליבותינו בתוך חשכות העולם השפל- את אור אלוקותך ית' ואור השגחתך אפילו במקומות נמוכים ושפלים של למטה מעשרה טפחים, כי חנוכה הוא הנס האחרון, להאיר את חשכת הגלות הארכה והמרה שהיא בבחינת למטה מעשרה טפחים אנא תאיר עם נר חנוכה את אפלותינו, ודוקא אנו מדליקים את המנורה משתשקע החמה, ויהי לילה, שאז כל כוחות הטומאה מתעוררים וע"י הדלקת הנר מסתלקים כל כוחות הסט"א.
' אור השם בתוך עולמי-

אנא האר בנשמותינו מאורך ית' , בבחי' כי אם אשב בחושך ה' אור לי, כי כל הרגשת החשכות והסתר הפנים הם מנסיונות החיים הקשים, שאז מנסים אותי משמים כדי שאתגבר עליהם, והרי נתת ליראך נס להתנוסס-אתה מביא לחיי ניסיונות רק בשביל לגדל להתגבר ולעמוד בניסיון וכל מטרתך שאעלה ואתרומם כנס של הספינה.

עזור לי לראות כל ניסיון כמתנה מן השמים, שמתוכו אוכל לעלות ולהתרומם בחי' ונתת ליראך נס להתנוסס, ועיקר הנסיון בדורינו שיש מיעוט בהרגשת הלב-שאין מרגישים אלוקותך ית' עזור שע"י מצוות החנוכה נרגיש ממש בתוך ליבונו את הבורא בכל מהותו. זכיני להגיע לאמונת המח, לאמונת הלב, ואמונת האיברים עד שכל איבריי ירגישו ויחוו את אהבתך כלפיי, את נוכחותך המרפאה הגואלת מכל רע.

עזור לי שכנגד שיא הגזירות הרעות- לכתוב על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל- שכנגד זה ארגיש שאתה מקור האור ושיש לי חלק בך- שארגיש קרובה אליך ואז אוכל לסבול את כל הגלויות והצרות- שארגיש שאתה עימי לצידי ומרגיש את כל מה שעובר עלי "כי ידעתי מכאוביו" כי מלכות יון הייתה הקשה מכל הגלויות - שרצתה לנתק את היהודי מחלקו באלוקי ישראל וכל כוחינו נובע מהקשר איתך!  ועל כן חוגגים אנו את חג החנוכה כי כל שנה ושנה מתחדשת ההארה הניצחית להאיר לנשמת היהודי שיש לו חלק באלוקי ישראל- לכן עזריני שארשה לעצמי להרגיש שיש לי חלק בך שארשה לעצמי לשמוח בקרבך, שארשה לעצמי להיות קרובה אליך ושאעמיד מטרה  זו בראש סדר ערכיי, ומטרותיי.
ברכנו אבינו כולנו באור פניך-הארת הנשמה הארת הדעת: ע"י האור המיוחד של חנוכה המגיע עד חדרי בטן, גרש את החושך הפנימי שלי, את חושך רגשי ליבי, מחשבותיי, ודעותיי החשוכות, אנא ברכנו באור פניך! ובאורך נראה גם אנו אור!

אני מאמינה במצוות-לכן כאשר אני עובדת את השם ומקיימת מצוותיו מקבלין כל העולמות וכל ההיכלות וכל המלאכים שפע וששון ושמחה רבה!

'אני מאמינה באמונה שלמה שמצוות הדלקת נר חנוכה תמשוך ישועות וניסים לחיי! ובפרט נס השינוי אני מאמינה שמצווה זו תגרום שינויים בתוכי ושאצא מהחג הזה טובה יותר!! אני מאמינה ששבהדלקת הנרות אני מדליקה אור גבוה יותר ומושכת אור גבוה מאוד של דעת להאיר על נפשנו אמיתת מציאות ית' בגילוי רב כזה שעדין לא נתגלה מאז בריאת אדם הראשון ,ולא יתגלה עד ביאת משיח צידקנו!!! יש בי כוח עכשיו לעשות "חנוכה"-לחנוך רצון שמתמהמה אצלי, ונותן לי ציפיה למשהוא טוב, אני עושה התחלה חדשה בחיי, אני עולה עכשיו מעל השכל והטבע ומבקשת ממך דברים שמעולם לא העזתי לבקש או דברים שהיו נראים לי כאילו באמת אין שום סיכוי שיקרו.

'בכוח האמונה הקטנה שלי כמו פח השמן הקטן אתה תעיר ותעורר בי אש של אמונה ובכוח זה אוכל להיוושע מעל הטבע והזמן ומעל לראיה הגשמית ולשכל הגשמי, אני מאמינה בניסים!!!

ובזמן זה יש סיוע משים לכל מה שקשור לאמונה וביטחון, דעת, הודיה ושמחה בחנוכה אני מתקרבת למקור האור והקדושה חצי שעה מזמן הדלקת הנרות כדי להתבונן בהן ולשאוב מהאור הגנוז ואז לספר לפניו את כל ליבך לתת תודה והודאה על כל החסד שעשה עימך מיום היותך על האדמה עד היום הזה וע"י זה יתרחב ליבך ודעתך לבקש ולהפציר על להבא והשם ית' השמוע תפילות ישמע את תפילתך ותזכי לפעול ישועות וחסדים בתוך כלל נשמות ישראל!!!  

תגובות הגולשים
1. תוודההההה :)
מאת: עדן ב 10.12.2012 / 19:21:01.
2. ניסים ונפלאות
מאת: אוזן ב 03.12.2013 / 15:59:41.
מדהים כול מילה אמת הלואי וכול עם ישדאל יחזרו בתשובה ויחולו עלנו כול הניסים והנפלאות
*2610

עמוד הבית
אפליקציה
תוכניות
וידאו
מאמרים
הספרייה התורנית
מוסיקה

במידה ושכחת את סיסמתך נא הקליד/י את שם המשתמש ואת כתובת הדוא"ל כפי שהזנת בהצטרפות לאתר -
סיסמא חדשה תשלח לדוא"ל שלך.
במידה ושכחת את שם המשתמש שלך נא הקליד/י את סיסמתך ואת כתובת הדוא"ל כפי שהזנת בהצטרפות לאתר -
שם המשתמש שלך יישלח לדוא"ל שלך.