שידורחי
אמונה ושמחה מסביב לשעון
האזנה לערוץ 2000 מסר לאולפן לוח שידורים

מאמרים - תפילה להורדת גשמים

מאת: צוות 2000  |  פורסם ב: 11.12.2018 / 22:56:09

תפילה להורדת גשמים

יש לומר תחילה מזמורי תהילים אלו : ה, יז, צה, לב, נא, נג , נט, מב, קב, סה, סח, עז, קב, פה, קג, קד, קיד, פח, רכד, קכו, קכח, קל, קמה, קמו ,קמז ,כו. ואח"כ לומר התפילה בנוסח זה:

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו בזכות מזמורי תהילים שקראנו לפניך, בזכות פסוקיו ובזכות תיבותיו ובזכות השמות הקדושים והטהורים היוצאים מהם, שתכפר לנו על כל חטאינו ותמחל ותסלח לנו על כל עוונתינו שחטאנו ושעוינו ושפשענו לפניך ותתנהג עמו במידת החסד ובמידת הרחמים, ויגלו רחמיך על מידותיך ותתנהג במידת רחמיך עם בניך ועננו משמי מעוניך בגבורות ישע ימינך ותשקימו מנחל עדניך, "תהום אל תהום קורא לקול צנוריך", להשפיע ולהשביע מאוצרך ואוצרך הטוב תפתח ופתח את ידיך, כי בידך מפתח שערי רחמים לפרנס ולזון מקרני ראמים עד ביצי כנים אבל אנחנו אשמים וגודל עוונותינו גורמים שנעצרו הגשמים.

ועתה עשה למען רחמיך הרבים, כי כן מדותיך ודרכך לגמול לחייבים חסדים טובים, ונותן לחם לרעבים, יתן לנו עננים ועבים, בטל ומטר ורביבים ממקום שהם שואבים. אלהי שוכן מעונה, עננו מבריכה העליונה. אלהי המערכה, עננו בגשמי ברכה. בוחן לבבות עננו בגשמי נדבות. בזכות יקח נא מעט מים, השקיפה ממעון קדשך מן השמים, בזכות חפר בארות המים, חון חשרת מים, בזכות גל אבן מאבר מים, יצאו מעינות מים, טבל באש ומים,יעלו מתהומות בחמש שמות מים (נשיאים אד ,חזיז ,ענן ,ועבים) ימלאו גשם ,לנפוחי גשם, ויריקו גשם, ולמען שנים עשר שבטים שהעברת בגזרת מים,יעלו נשיאים מן הארץ ויריקו מטר מן השמים.

ועתה באנו לפניך בלב נשבר ונדכה כמים ונישא לבבנו אל כפים אל אל בשמים, כי ארץ עייפה לך מים ,ואתה ה' תשמע מן השמים, ומשם ירד מים, ואד יעלה והארץ תתן יבולה, לה' הישועה על עמך ברכתך סלה, ומלפניך מלכנו ריקם אל תשיבנו כי אתה שומע תפילת עמך ישראל ברחמים. ויקיים בנו מקרא שכתוב: "ויקנא ה' לארצו ויחמול על עמו ויען ויאמר לעמו הנני שולח לכם את הדגן והתירוש והיצהר ושבעתם אותו ולא אתן אתכם עוד חרפה בגוים ונאמר ומלאו הגרנות בר והשיקו היקבים תירוש ויצהר". אנא! נורא, קדוש,תרבה מחילתך, פשעינו סלחה, תגלגל  מדותיך: פתח, סלה, ישע , מנחותיך: דרוש ,יודעי, ויעודיך,נא ,סמוך ,יחד ,מתנותיך, ה' צבאות אשרי אדם בוטח בך: ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו: וקבל ברחמים וברצון את תפלתנו בזכות שלוש עשרה מדותיך הכתובים בתורתך כמו שנאמר ויעבור ה' על פניו ויקרא ,ה'! ה'! אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים נושא עון ופשע וחטאה ונקה, וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו, שאינן חוזרות ריקם מלפניך. עננו אלהי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאתינו למען שמך.

לעצירת הגשמים בשומע תפילה

ועננו בורא עולם במידת הרחמים ,בוחר בעמו ישראל להודיע גדולו והדרת כבודו , שומע תפלה תן טל ומטר על פני האדמה ,ותשבע את העולם כלו מטובך ומלא ידינו מברכותיך ומעושר מתנת ידיך ,שמור והצל שנה זו מכל דבר רע ומכל מיני משחית ומכל מיני פרעניות ,ועשה לה תקוה טובה ואחרית שלום : חוס ורחם עלינו ועל כל תבואתינו ופירותינו : וברכנו בגשמי רצון ברכה ונדבה לחיים ושובע ושלום כשנים הטובות: והסר ממנו דבר וחרב ורעב וחיה רעה ושבי ובזה ויצר הרע וחלאים רעים וקשים ומאורעות רעות וקשות וגזור עלינו גזרות טובות מלפניך ,ויגלו רחמיך על מדותיך ותתנהג עם בניך במידת הרחמים.

לריבוי הגשמים בשומע תפילה

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו שיכבשו רחמיך את כעסך ויגלו רחמיך על מדותיך ותתנהג עם בניך עם ישראל במידת רחמים להכנס להם לפניך משורת הדין ובטובך הגדול רחם עליהם ,כי הם עמך ונחלתך אשר הוצאת מארץ מצרים ואינם יכולים לקבל לא רב רעה ולא רב טובה השפעת עליהם רב טובה אינם יכולים לקבל ,כעסת עליהם אינם יכולים לקבל ,ויהי רצון שתשפיע לבניך טובה כפי יכלתם לקבל, כדי שיהא רוח בעולם.

מתוך ספר התפילות: "ליקוטי תפילות".

תגובות הגולשים
1. אמן ואמן!!!
מאת: תהילה ב 09.02.2011 / 21:00:41.

 

*2610

עמוד הבית
אפליקציה
תוכניות
וידאו
מאמרים
הספרייה התורנית
מוסיקה

במידה ושכחת את סיסמתך נא הקליד/י את שם המשתמש ואת כתובת הדוא"ל כפי שהזנת בהצטרפות לאתר -
סיסמא חדשה תשלח לדוא"ל שלך.
במידה ושכחת את שם המשתמש שלך נא הקליד/י את סיסמתך ואת כתובת הדוא"ל כפי שהזנת בהצטרפות לאתר -
שם המשתמש שלך יישלח לדוא"ל שלך.