שידורחי
אמונה ושמחה מסביב לשעון
האזנה לערוץ 2000 מסר לאולפן לוח שידורים

מאמרים - הפרשת חלה

מאת: צוות 2000  |  פורסם ב: 10.09.2014 / 19:36:36

הפרשת חלה

"והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לה' ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה".
(פרשת שלח לך, במדבר)

ח = חלק ל = לעולם ה = הבא.
כל אישה חייבת בשלוש מצוות חשובות והן: ח = הפרשת חלה נ = נידה (שמירת טהרה) ה = הדלקת הנר.

שעת הפרשת חלה הינה שעת רצון עצומה בשמיים! הפרשת חלה שומרת ומגינה על האשה ובני משפחתה מכל גזירות קשות.כדאי להדליק נר לצדיק, לתת צדקה, ולבקש בקשות מה'.

קיצור ההלכות
ישנו חיוב להפריש חלה מעיסה העשויה מחמשת מיני דגן, והם: חטין ושעורין וכוסמין ושיבולת שועל ושיפון. (ואפילו מכולם יחד נעשתה העסה, מצטרפים לשיעור חלה החיבת בהפרשה).יש חיוב להפריש חלה רק בעיסה הראויה לבוא לידי לחם. עיסה (גם של עוגה) שנילושה ביין או בביצים או בשמן וכו', ואין בה מים כלל, מפרישים ממנה חלה ללא ברכה. לכן סופגנים שבלילתם רכה ודלילה ועשויה כספוג, וכן כל מיני רקיקים שבלילתם רכה מאוד והם מטוגנים בדבש, פטורים מההפרשה, וטוב להפריש בלי ברכה. וכן עיסה שנילושה על מנת לטגנה או לבשלה, אף אם בלילתה עבה וראויה לבוא לידי לחם וכו' פטורה מן ההפרשה. אבל אם עשו אותה על מנת לטגנה או לבשלה ולבסוף לא טיגנו או בישלו אותה – חיבת העיסה בהפרשה.

שיעור הפרשת חלה
שיעור הפרשת חלה בברכה הוא כשיש בקמח שיעור של 1.560 ק'ג עפ"י ילקוט יוסף, ולשיטת החזון איש 2.250 ק'ג, לפי הבן איש חי 2.300 ק'ג, ולפי הגר"ח נאה 1.670 ק'ג. כאשר לשים עיסה הקטנה מהשיעורים הנ"ל מפרישים חלה בלי ברכה. (לפי ילקוט יוסף – 1.560-1.514, לפי החזון איש 1.200-2.250, לפי הגר"ח נאה 1.250-1.670).כאשר העיסה היא פחות מ – 1.2 ק'ג – לכל הדיעות אין מפרישים חלה כלל.

זמן ההפרשה
טוב להפריש חלה עד גמר הלישה, כשתעשה העיסה גוף אחד, ותהא העיסה מונחת בכלי ושלא יבלוט הבצק מדפנות הכלי. אם לא הפרישו חלה ונזכרו אחר האפיה, יש להפריש חלה לאחר האפיה. אם שכחו ולא הפרישו חלה מערב שבת או יום טוב – אין להפריש חלה בשבת או ביום טוב. ואסור לאכול מהמאפה עד מוצאי שבת או יום טוב רק לאחר שיפרישו חלה. אם ישנן מספר עיסות קטנות, ודווקא מאותו המין והתכולה, ובאותו הטעם, ניתן לצרפן לעיסה אחת ע"י הנחת כיסוי במפה או בסדין מעל העיסות.

שעת הפרשת חלה
הינה שעת רצון מלפני הקב'ה, ולכן כדאי מאוד ליתן צדקה להתפלל ולהתחנן ולבקש בקשות. וכן כדאי מאוד להתפלל על אחרים, שנאמר: "כל המתפלל על חבירו ונצרך לאותו דבר, נענה תחילה". יש ללוש את הבצק ולתת לו לתפוח. מומלץ להכין את החלות בערב שבת קודש, ואז לאמר: לכבוד שבת קודש, כדי שהבצק יקבל קדושה. כדאי גם לקרוא פרק ק' בתהלים: "מזמור לתודה...". כדאי להניח את הבצק שיתפח ליד קלטת של דברי תורה, או ליד ערוץ קודש, כדי שהבצק יקבל עוד קדושה.

לאחר שהבצק תפח, יש להפריש חלה לפי הסדר הבא: טוב ליטול ידיים שלוש פעמים לסירוגין, ללא ברכה. ולתת צדקה, שכן צדקה מצילה ממוות ומגזירות קשות, ולבקש בקשות. יש לכסות את הבצק ולברך, ואחר כן תיטול חתיכה מן הבצק ותאמר הרי זו חלה.לפני הברכה כדאי לאמר: הריני באה לקיים מצוות הפרשת חלה לתקן את שורשה במקום עליון, לעשות נחת רוח ליוצרינו ולעשות רצון בוראינו.
ויהי נועם א-דוני א-לוהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו. – יש לאמר פסוק זה פעמיים.
לפני שמפרישים יש לאמר: ברוך אתה א-דוני א-לוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להפריש חלה (תרומה) מיד לאחר הברכה מוציאים מן העיסה חתיכת בצק כלשהי, ואומרים:
הרי זו חלה.

תחינה לאמר לאחר הפרשת חלה
יהי רצון מלפניך א-דוני א-לוהינו וא-לוהי אבותינו שהמצוה של הפרשת חלה תיחשב כאילו קיימתיה בכל פרטיה ודקדוקיה, ותיחשב הרמת החלה שאני מרימה, כמו הקורבן שהוקרב על המזבח שנתקבל ברצון, וכמו שלפנים היתה החלה נתונה לכהן והיתה לכפרת עוונות, כך תהיה לכפרה על עוונותי, ואז אהיה כאילו נולדתי מחדש נקיה מחטא ועוון ואוכל לקיים מצות שבת קודש והימים טובים על בעלי (וילדינו) להיות ניזונים מקדושת הימים האלה, ומהשפעתה של מצות חלה יהיו ילדינו ניזונים תמיד מידיו של הקב'ה ברוב רחמיו וחסדיו, וברוב אהבה, ושתתקבל מצות חלה כאילו נתתי מעשר, וכשם שהנני מקיימת מצות חלה בכל לב, כך יתעוררו רחמיו של הקב'ה לשומרני מצער וממכאובים כל הימים, וכן יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן.

תפילה על גלות השכינה: אבינו מלכינו, גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה, והופע והינשא עלינו לעיני כל חי, וקרב פזורינו מבין הגויים ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ, והביאנו לציון עירך ברינה, ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם, ושם נעשה לפניך את קורבנות חובותינו, תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם... וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו: ד' אלוקי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה.

את החלה שורפים באש או גונזים בדרך כבוד. (עוטפים בשני ניילונים ומניחים באשפה).
  

תגובות הגולשים
*2610

עמוד הבית
אפליקציה
תוכניות
וידאו
מאמרים
הספרייה התורנית
מוסיקה

במידה ושכחת את סיסמתך נא הקליד/י את שם המשתמש ואת כתובת הדוא"ל כפי שהזנת בהצטרפות לאתר -
סיסמא חדשה תשלח לדוא"ל שלך.
במידה ושכחת את שם המשתמש שלך נא הקליד/י את סיסמתך ואת כתובת הדוא"ל כפי שהזנת בהצטרפות לאתר -
שם המשתמש שלך יישלח לדוא"ל שלך.