שידורחי
אמונה ושמחה מסביב לשעון
האזנה לערוץ 2000 מסר לאולפן לוח שידורים

מאמרים - הלכות חנוכה

מאת: הרב יצחק פנגר  |  פורסם ב: 11.12.2018 / 22:55:18

הלכות חנוכה

הלכות חנוכה

1. בימי בית שני, כשמלכות יוון שלטה, גזרו גזרות על ישראל ולא הניחו להם לעסוק בתורה ומצוות, פשטו ידיהם בממונם ובבנותיהם, נכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטימאו את הטהרות, הצרו לישראל מאוד, ולחצום לחץ גדול, עד שריחם עליהם אלוקי אבותינו, הושיעם מידם והצילם, וגברו בני חשמונאי, הכוהנים הגדולים, והרגום והושיעו את ישראל מידם. חזרה המלכות לישראל ללמעלה ממאתיים שנה.

הניצחון היה שלא בדרך הטבע, כי החשמונאים עם חבורת חסידים היו מעטים מאד, ואנטיוכוס בא עליהם בעם רב וברכב ובפרשים, אך ה', החפץ בעמו ישראל, מסר גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, טמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים, ואז נתגדל ונתקדש שם שמים בעולם.

היום שגברו ישראל על אויביהם היה כ"ה בכסלו. הם נכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור במקדש, אלא פך אחד, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו בכדי להדליק, אלא יום אחד בלבד. נעשה נס והדליקו ממנורות המערכה במשך שמונה ימים, עד שכתשו זיתים והוציאו שמן טהור.

מפני זה התקינו חכמים, שבדור זה, יהיו שמונת ימים אלו, שתחילתם כ"ה בכסלו, ימי שמחה והלל, ומדליקים בהם נרות. את הנרות מדליקים על פתחי הבתים בכל לילה ולילה משמונת הלילות, להראות ולגלות את הנס. ימים אלו נקראים "חנוכה", והם אסורים בתענית והספד.

2. נהוג, שהנשים אינן עושות מלאכה בזמן שהנרות דולקים בביתן, והוא כשיעור חצי שעה (לפי שהנס נעשה על ידן).

3. על מנת שסעודת החנוכה תיחשב "סעודת מצווה", נוהגים לומר זמירות ושבחים בסעודות, שעושים לכבוד חנוכה, ובזה הן נחשבות לסעודות מצווה. חשוב לספר מסיפורי הניסים, שנעשו לאבותינו בימים הללו.

4. יש הנוהגים לאכול בחנוכה תבשילי חלב וגבינה, לזכרון הנס, מאחר ויהודית, בתו של יוחנן כהן גדול, האכילה את מלך יוון הצורר גבינה, ועל ידי זה הוא נרדם, והיא חתכה את ראשו והביאתו לירושלים, וראו שרי הצבא כי מת מלכם, ונסו כולם.

5. בימי החנוכה, יש להתחזק בלימוד תורה ובתפילה, בגמילות חסדים ולהרבות בצדקה.

מצוות הדלקת הנרות

6. מצוות חנוכה: "נר איש וביתו", דהיינו, נר אחד לכל בני הבית בכל לילה ולילה. המהדרין מדליקים נר אחד לכל אחד מבני הבית. המהדרין מן המהדרין מדליקים ביום הראשון נר אחד, ומהיום השני ואילך, מוסיף נר אחד בכל לילה, עד שבלילה הראשון יהיו שמונה נרות כמניין שמונת ימי החנוכה.

מנהג בני ספרד: אחד מבני הבית (בדרך כלל בעל הבית) מדליק נר אחד ביום הראשון, ומשם הולך ומוסיף עד שמונה נרות ביום השמיני.

מנהג בני אשכנז: אחד מבני הבית מדליק עבור עצמו חנוכיה בפני עצמה, ומוסיף והולך (רק נהגו שהנשים מצטרפות להדלקת הבנים).

7. יש לשים בנרות שמן שיספיק, לכל הפחות בכל נר, כחצי שעה.

8. כולם חייבים בהדלקת נרות חנוכה, אנשים, נשים וילדים שהגיעו לחינוך, מאחר וכולם היו באותו הנס.

9. נשים חייבות גם הן במצווה זו, כיוון שאף הן היו באותו הנס. לכן, אישה המתגוררת לבד, חייבת בהדלקת נר חנוכה.

10. אדם המתאכסן במלון, ויש לו חדר פרטי, בו הוא אוכל ולן, עליו להדליק אתהנרות שם ולברך.

11. אנשים הגרים אצל בעלי בתים, בין נשואים בין בחורים, וסמוכים על שולחנם, הרי הם בכלל בני ביתם, ויוצאים מעיקר הדין בנרו של בעל הבית, כמצוות נר איש וביתו, וכדי להשתתף עם בעל הבית בשמן, כלומר, שיתנו לבעל הבית סכום מסויים, כגון בין שקל אחד לחמישה שקלים.

12. שותפים לדירה, שכל אחד חי לעצמו, יכולים שאחד ידליק והשני ישתתף איתו בשמן, ויש המחמירים להדליק כל אחד לעצמו.

מקום ההדלקה

13. מצווה להניח את נר החנוכה על פתח הסמוך לרשות, שהרבים עוברים שם בחוץ. כיצד? אם היה הבית פתוח לרשות הרבים - מניחו על פתח הבית, ואם יש חצר לפני הבית, הפתוחה לרשות הרבים ועוברים שם -מניחו על פתח החצר.

14. אדם הגר בעלייה (קומה עליונה) יניח את החנוכייה בחלון הפונה לרשות הרבים, ואפילו שהיה החלון גבוה מעשרה טפחים מקרקע העלייה. אם חלון העלייה גבוה מעשרים אמה, יניחנו על פתח ביתו שבעלייה.

15. יש להניח את הנרות למטה מגובה של עשרה טפחים (מטר אחד) מהקרקע, ולמעלה מגובה שלושה טפחים (שלושים ס"מ) מהקרקע. אם הניח אותם למעלה מעשרה טפחים עד גובה עשרים אמה, יצא. וכן, אם הניחם למטה משלושה טפחים יצא בדיעבד, אך בזה צריך להיזהר ביותר.

16. במידה ויש לאדם חשש, שאין רשאי לקיים את המצווה כתקנה, יכול להניח את הנר על שולחנו ודיו, וכן נהגו להדליק בחו"ל, כשגרים במקומות אנטישמיים. אך במקומות שאין היזק מצוי, אף בחוץ לארץ צריך להדליק בחלון הפונה לרשות הרבים.

17. מצווה להניח את הנרות בטפח הסמוך לפתח שמאל, כדי שתהא מזוזה מימין, ונר חנוכה משמאל, ויהא מסובב במצוות. ואם יש עליו טלית, על זה נאמר "והחוט המשולש לא במהרה יינתק" (שלוש מצוות המקיפות את האדם ושומרות עליו – ציצית, מזוזה,נר). אם אין מזוזה בפתח, מניח את הנרות בצד ימין. וכל זה שמניחן בסמוך לפתח, אך עדיף להניח הנרות בחלל הדלת עצמה, ומניחם בחצי השמאלי של הפתח, ואין צריך שיהיו בתוך הטפח לכותל. וכשאין מזוזה - מניחם סמוך לכותל הימני.

זמן ההדלקה

18. "מצוותה החל משתשקע החמה ועד שתכלה רגל מן השוק" (תלמוד מסכת שבת דף כ"א), וזמן זה הוא כחצי שעה. גם במקומות שמדליקים בפנים, וההיכר הוא רק לבני הבית, לכתחילה יש להיזהר בזמן הזה.

19. מומלץ להדליק כעשרים דקות אחרי השקיעה (בסביבות השעה 17:00), ובכך יוצאים ידי כל השיטות.

20. יש לשים מספיק שמן בנר, שיספיק לדלוק חצי שעה לפחות.

21. אם אין לאדם אפשרות להדליק בשעות הללו, יכול להדליק עד עלות השחר, אך צריך לוודא, שלפחות חלק מבני הבית ערים בכדי להדליק בברכה.

22. אם לא הדליק לילה אחד, יכול להדליק בלילה שאחריו, כי אין יום אחד תלוי בחברו.

באדיבות האתר עולמות נפגשים

תגובות הגולשים
*2610

עמוד הבית
אפליקציה
תוכניות
וידאו
מאמרים
הספרייה התורנית
מוסיקה

במידה ושכחת את סיסמתך נא הקליד/י את שם המשתמש ואת כתובת הדוא"ל כפי שהזנת בהצטרפות לאתר -
סיסמא חדשה תשלח לדוא"ל שלך.
במידה ושכחת את שם המשתמש שלך נא הקליד/י את סיסמתך ואת כתובת הדוא"ל כפי שהזנת בהצטרפות לאתר -
שם המשתמש שלך יישלח לדוא"ל שלך.