שידורחי
אמונה ושמחה מסביב לשעון
האזנה לערוץ 2000 מסר לאולפן לוח שידורים

תנאי שימוש

גולש/ת יקר/ה,
אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר 'ערוץ 2000' ו/או לכל עמוד ו/או מדור בהם ("האתר") ומאחלים לך גלישה נעימה. אנו מקווים כי תהנה מן הגלישה באתר, תפיק ממנו תועלת.

תקנון זה מסדיר את היחסים בין 'ערוץ 2000' לבין הגולשים באתר, ובכפוף לכלליו של תקנון זה תוכלו לרכוש מוצרים ו/או שירותים המוצעים ו/או המפורסמים באתר, לאתר ולקבל מידע ו/או תכנים מסוגים ו/או נושאים שונים, לבצע חיפושים ועוד (להלן ביחד – "השירותים").
במסגרת תקנון זה "גולש/ת" – כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. 'ערוץ 2000' – לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר – אף נקבה במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.
 
כללי
גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. 'ערוץ 2000' שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.
האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש. הגולש ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר לאחר את שם המשתמש שניתן לו ו/או את סיסמאותיו האישיות.
אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של 'ערוץ 2000 או כל חלק מהם ללא אישור והסכמה מ'ערוץ 2000' 
גולש שיפר תנאי התקנון – יפצה את ערוץ 2000' בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, בעקבות הפרה כאמור.
 
קניין רוחני
זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים, במידע ובתכנים הנכללים באתר (למעט תכני גולשים) הינם של 'ערוץ 2000' או של צדדים שלישיים שהעניקו ל 'ערוץ 2000' הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. מידע, לעניין זה- שמות וסימנים מסחריים של האתר, פטנטים ומדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, עיצוב האתר, מידע טכנולוגי הכרוך בהפעלת האתר, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים וקודי מחשבים וכן טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול באתר (להלן – "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת 'ערוץ 2000'
 
תכני גולשים
כל תוכן שיועלה לאתר על ידי גולשים, ובכלל זה טקסטים, תמונות, סרטונים,תגובות  ו/או כל חומר אחר המועלה על ידי הגולשים לאתר , הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של הגולש שהעלה תוכן כאמור.
'ערוץ 2000'אינו נושא באחריות לתכני גולשים.
הגולש מתחייב להימנע מלפרסם באתר תכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ולשם הדוגמא בלבד, מובהר כי הגולשים מנועים מלפרסם:
תכנים המהווים הפרה או פגיעה בזכויות קנייניות או אחרות של צדדים שלישיים לרבות זכויות יוצרים ו/או זכויות מבצעים ו/או פטנטים ו/או סימני מסחר ו/או מדגמים;
כל תוכנת מחשב, קוד מחושב או יישום הכוללים נגיף מחשב ("וירוס") מכל סוג שהוא;
תכנים שיש בהם שקר, הטעיה או סילוף;
תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו;
תכנים אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב;
תכנים העלולים לפגוע ברגשות הציבור;
תכנים המהווים פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה;
תכנים הכוללים הטעיה;
תכנים שהינם בגדר לשון הרע;
תכנים שיש בהם כדי לעודד ו/או לתמוך ו/או לסייע ו/או ליתן הוראות ו/או להנחות בקשר עם ביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;
כל מידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
כל מידע שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין לרבות על פי צווי איסור פרסום של בתי משפט
סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו הסכמתם לפרסום זהותם;
כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני.
'ערוץ 2000' רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים את התנאים המפורטים לעיל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, ורשאי למחוק תכנים אלה בכל עת. למען הסר ספק אין באמור לעיל כדי לחייב את 'ערוץ 2000' למחוק תכנים כאמור, ולגולשים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם המנעות ממחיקה כאמור.
כל זכות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני ו/או כל זכות אחרת בתכני גולשים, שייכת לגולש אשר העלה אותם לאתר. הגולש מסכים ומאשר ל 'ערוץ 2000' להציג ולהפיץ את תכני הגולשים שבבעלותו באתר ו/או באינטרנט, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ללא כל הגבלת זמן וזאת מבלי לקבל הרשאה נוספת מן הגולש ו/או לשלם לו תמורה כלשהי בגין השימוש כאמור, ובכלל זה גם במקרה ש 'ערוץ 2000' יפיק הכנסה בגין השימוש שעשה בתכני הגולשים כאמור. הגולש מתחייב לפצות ולשפות את 'ערוץ 2000' בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לה, הקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים שהועלו באתר על ידו, וזאת מיד לאחר דרישתו הראשונה של 'ערוץ 2000'.
 
הגבלת אחריות
'ערוץ 2000' אינו מתחייב שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי 'ערוץ 2000' או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל 'ערוץ 2000' ו/או מי מספקיו ו/או מי מטעמה. אספקת השירותים ע"י 'ערוץ 2000' תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ו'ערוץ 2000' אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
פרסום תכני גולשים או הצבת קישור באתר על ידי 'ערוץ 2000' לא יתפרשו כהצעה לגולש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של 'ערוץ 2000' לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.
'ערוץ 2000' אינו מתחייב כי כל הקישורים ("לינקים") שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את הגולשים לאתר אינטרנט פעיל. 'ערוץ 2000' רשאי להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי. העובדה שמופיע באתר קישור לאתר אחר אינה מהווה אישור לכך שהמידע באותו אתר הינו מלא, מהימן, עדכני או אמין.
'ערוץ 2000' אינו אחראי למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולשים, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני גולשים או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של גולשים באתר ובשירותים המוצעים והכלולים בו.
כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני גולשים לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, ו'ערוץ 2000' אינו אחראי לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך, לרבות בקשר עם תגובות גולשים אחרים לתכני גולשים.
הגולש פוטר את 'ערוץ 2000' באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לו הקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים ו/או המופיעים באתר, והוא מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי 'ערוץ 2000' בקשר עם התכנים האמורים.
 
הגנת הפרטיות
הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצד הגולשים לכך ש'ערוץ 2000' יוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שעושה כל גולש בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. 'ערוץ 2000' רשאי להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של 'ערוץ 2000'
'ערוץ 2000' ישמור על פרטיות הגולשים ולא יגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליו, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו.
בגלישה באתר ובשימוש בשירותים הינך מסכים כי 'ערוץ 2000' יעשה שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-e-mailשלך. אם אינך מסכים לכך, עליך להודיע על כך בכתב ל 'ערוץ 2000'.
'ערוץ 2000' לא ישא בכל אחריות לחשיפת פרטי משתמש של גולש, או כל שימוש לרעה במידע זה, בנסיבות בהן הגולש לא שמר את שם המשתמש בסודיות, או מסר אותו לצד שלישי, או לא עדכן את סיסמתו.
 
הדין החל וסמכות שיפוט
דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו בלבד.

*2610

עמוד הבית
אפליקציה
תוכניות
וידאו
מאמרים
הספרייה התורנית
מוסיקה

במידה ושכחת את סיסמתך נא הקליד/י את שם המשתמש ואת כתובת הדוא"ל כפי שהזנת בהצטרפות לאתר -
סיסמא חדשה תשלח לדוא"ל שלך.
במידה ושכחת את שם המשתמש שלך נא הקליד/י את סיסמתך ואת כתובת הדוא"ל כפי שהזנת בהצטרפות לאתר -
שם המשתמש שלך יישלח לדוא"ל שלך.